Fluke VPS210-R 10:1 Voltage Probe Set, Red, 200 Mhz, 1.2M,