Gordon Brush TA615 Paint Brush, Hog Bristle/Wood, 1-1/2", Trim: 1-3/4", TA Series