Nitto Kohki TD20060 Hexagon Head NK4DX (NK4DX 4x44)