Xuron 170-IIAS Micro-Shear® Flush Cutter w/Static Safe Grips